Skip to main content

Dom Kultury w Knurowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Kultury w Knurowie kulturalnyknurow.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-22.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-22.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny przy użyciu listy kontrolnej do badania dostępności cyfrowej strony www - wersja 2.0 ze strony www.gov.pl

Ułatwienia na stronie internetowej

  • Możliwość powiększenia czcionki
  • Dodatkowe wyróżnienie linków
  • Wzmocnienie widoczności fokusu
  • Zwiększenie kontrastu
  • Zatrzymanie wszystkich animacji

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

Tą samą drogą można składać zgłoszenia, wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W sprawach związanych z komunikacją i dostępnością architektoniczną prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do kierownika Domu Kultury Jolanty Szafraniec pocztą na adres:

Dom Kultury w Knurowie, ul. Górnicza 1, 44-193 Knurów

lub drogą elektroniczną: dk@centrum-kultury.pl

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniena dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dom Kultury, ul. Górnicza 1, 44-193 Knurów

Do drzwi wejściowych do Domu Kultury prowadzą 4 stopnie. Przy wejściu do Domu Kultury znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Drzwi wejściowe wyposażone są w stopkę.

Sala widowiskowa (w tym parkiet bez stałych miejsc siedzących), sekretariat oraz toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich) znajdują się na parterze budynku.

Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach inwalidzkich. W przypadku konieczności dotarcia do sal mieszczących się na pierwszym piętrze pomocą służą pracownicy Domu Kultury (pomoc alternatywna).

Pomieszczenia Domu Kultury nie są wyposażone w informację głosową, pętlę indukcyjną, czy informacje w alfabecie Braille’a (w tym przypadku alternatywną pomocą służą pracownicy). Hol obiektu jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Parking przy budynku Domu Kultury posiada wyznaczone miejsce dla osoby niepełnosprawnej.

Istnieje możliwość wstępu do Domu Kultury z psem asystującym

Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu. Brak informacje w alfabecie Braille’a.

Powrót do strony głównej