eu slaskie banner

Zabudowa powietrznych pomp ciepła w budynku
Domu Kultury w Knurowie

Beneficjent: Centrum Kultury w Knurowie
Wartość projektu ogółem: 805 650,00 zł.
Wydatki kwalifikowane: 655 000,00zł.
Wartość dofinansowania: 393 000,00 zł.

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest wykonanie dodatkowego źródła ciepła wykorzystując pracę powietrznych, wysokotemperaturowych pomp ciepła. Zakłada się wykonanie dodatkowego źródła ciepła wyposażonego w kaskadę trzech pomp ciepła powietrze-woda w wykonaniu split.

Cele projektu

 • Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej
 • Redukcja emisji szkodliwych substancji do powietrza jako wynik tzw. emisji unikniętej
 • większenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii cieplnej
 • Zmniejszenie kosztów związanych z wytwarzaniem energii cieplnej
 • Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej
 • Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Knurów
 • Rozwój Gminy Knurów z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju poprzez wdrożenie oszczędności w systemie energetycznym Gminy
 • Promocja idei odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców Gminy

Wskaźniki

W wyniku realizacji projektu zakłada się osiągnięcie następujących wskaźników:

 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 3 szt.
 • Dodatkowa zdolność wytwarzanie energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – 0,04500 MWt
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 27,94 tony ekwiwalentu CO2/rok
 • Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OCE – 84 MWht/rok
 • Stopień redukcji PM 10 – 0,204 t/rok

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/
Oś Priorytetowa IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii
Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii -ZIT